آلبوم خزان آرزو


خزان آرزو - ایرج بسطامی


ایرج بسطامی


کیفیت: مطلوب

1  مقدمه ...

Size: 0.0 Mb         Server: ---         ..........  Download
----------------------------

2  ساز و آواز ...

Size: 0.0 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف درد عشق و انتظار  ...

Size: 0.0 Mb           Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   مقدمه ...

Size: 0.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   ساز و آواز ...

Size: 0.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   چهار مضراب ...

Size: 0.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   ادامه ساز و آواز ...

Size: 0.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   تصنیف به رهی دیدم برگ خزان ...

Size: 0.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------